Đăng ký nộp hồ sơ trực tuyến Với 4 bước đơn giản Người dân, Doanh nghiệp và Tổ chức có thể nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả hồ sơ tại nhà.

1. Đăng ký tài khoản

Tổ chức, Cá nhân đăng ký tài khoản để có thể nộp hồ sơ trực tuyến và theo dõi quy trình xử lý hồ sơ của mình.

2. Đăng nhập và Nộp hồ sơ

Đăng nhập vào hệ thống để nộp hồ sơ trực tuyến và sử dụng dụng nhiều tiện ích hệ thống cung cấp.

3. Thẩm định và Xử lý

Hướng dẫn bổ sung hồ sơ, chuẩn bị hồ sơ giấy, nộp phí, lệ phí xét duyệt, thẩm định hồ sơ và nhận giấy hẹn.

4. Nhận kết quả

Mang giấy hẹn trả kết quả tới bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để nhận kết quả xử lý hồ sơ của mình.